Suggerències per a l'elaboració del Pla General d'urbanisme

|

Sr. Regidor Delegat d'Urbanisme

Contestant al seu escrit de 22 d'Abril del 2004, en el que convida al nostre Col·lectiu perquè plantege suggerències per a l'elaboració de l'instrument de planejament urbanístic general del municipi, li exposem a continuació les següents propostes, fruit de la reunió extraordinaria de l’associació que va tindre lloc el darrer 28 de maig.

URBANISME

· A fi de protegir les construccions mes emblemàtiques de la població s'hauria de fer un inventari d'elles i incloure-les en alguna figura de protecció urbanística. Creació d’un registre d’edificis públics i privats protegits. Com una manera de potenciar el coneixement d’estos edificis es podria utilitzar una sèrie d’anagrames identificatius, logotips i imatges representatives.
· Delimitar el casc històric de Sollana i El Romaní i marcar una normativa sobre la construcció dins del mateix: altura màxima permesa, estètica de les façanes, i en aquells edificis inventariats la necessitat de mantindre l’estructura i estil original.
· Rehabilitar per al seu ús en els casos que siga menester edificis antics o en desús: Pou Pudent, Cambra Agrària,...
· S’ha de facilitar amb ajudes l’integrament per a l’habitatge d’immobles amb tendència a l’abandonament.
· En les zones on es deixe construir més de dos altures (altura mitjana dels habitatges actuals) es deurien de planificar la construcció de zones verdes.
· Dins de les futures zones residencials s’hauria de reservar el 30% del sòl a vivendes protegides (V.P.O.), mantenint una limitació d’alçada de 4 altures.


· Distanciar el major possible els Polígons industrials i tot tipus d’indústries del casc urbà.
· Evitar la construcció de qualsevol zona industrial entre el sud del Romaní i el nord de Sollana.
· Fer requisit imprescindible que l’eixida d’aigües negres procedents dels actuals i futurs polígons industrials siga cap a l’actual depuradora d’aigües residuals “Albufera Sud” i conseguir la posada en marxa de la mateixa i de tota l’infrastructura necessaria per a l’abocament de les aigües residuals de les poblacions de Sollana, Benifaió, Almussafes i Alginet.


· Dotar al servei de Correus d’un local en millors condicions que l’actual per a facilitar la millora d’este servei.
· Eliminar les barreres arquitectòniques per als minusvàlids.


Hauria d'establir-se una limitació per a la circulació per la Plaça Major, estudiant-se la possibilitat de peatonalització d'esta i de les vies adjacents a fi de millorar la qualitat de vida.
Ampliació de les actuals zones peatonals per a incentivar el passeig i l’eixida pel poble.
Carril-bici i de passeig entre Sollana i el Romaní, seguint l’actual camí paralel a la via férrea, convenientment il.luminat i arbolat.
Creació de noves zones verdes i manteniment de les actuals. S’hauria d’incrementar l’standard verd en quant a m2 de zones verdes per habitant i nombre d’arbres per habitant.
Creació d’un mapa sonor del poble per tal de pendre mesures en aquells llocs on es detècten els més alts nivells.


MEDI AMBIENT

L'Ajuntament s'ha adherit a la Carta de Xativa de Municipis cap a la sostenibilitat, per tant considerem que és l'ocasió d'iniciar el procés d'Agenda 21 Local en el Municipi de Sollana. La dita Agenda pot ser un instrument adequat per a establir els esbossos estrégics cap on ha de desenrotllar-se el nostre municipi. Entre els elements que s'inclou en la dita Agenda es troba la Auditoria Municipal que permetrà fer una anàlisi diagnòstic, a partir del qual es podran establir les actuacions i les prioritats, amb la participació ciutadana a través dels representants socials. Entre els quals podrà contar en el seu moment amb el nostre Col·lectiu.
· Com a element coordinador per a iniciar el procés, es podria constituir un Consell Local Socioambiental en el que participaren representants de l’administració municipal i agents socials implicats i interessats.
· Encara que algunes mesures estaran supeditades a les propostes del mencionat Consell Local, en l'àmbit ambiental, s'haurien d'establir mesures per a posar en funcionament l'Ecomuseu i adequar l'entorn dels Ullals. Acollint-se a la llei (11/1994, de 27 de decembre d’Espais Protegits de la Comunitat Valenciana) sobre paratges naturals, caldria tramitar la declaració de paratge natural municipal d’alguns ullals del nostre terme com la Font del Barret, Ullal del Romaní (del Rejolar) i la Font del Forner.
· També s'hauria de millorar les instal·lacions del Portet, en el que es podria col·locar alguna instal·lació, compatible amb el Parc, per a l'observació d'aus i movilitzadora d’activitats mediambientals, així com la rehabilitació de la zona de la Torre de Trullàs.
· Contemplar un Pla de Connectivitat Peatonal entre el centre del nostre municipi i la zona de la Creueta. Dins d’esta zona de la Creueta hauria d’integrar-se l’Ullal del Rejolar.


· Aplicar la normativa existent en quant a les casetes d’atifells tradicionals, la qual limita els m2 construits en relació a l’extensió de terreny de caràcter rural, com també el seu ús.


· Millorar la política de residus, incrementant el nom de contenidors (vidre, cartró, plàstics i fem) en el nucli urbà, i d'arreplegada d'envasos agrícoles, així com l’ubicació de papereres ignífugues al llarg de tota la població.
· Hauria de promoure's un estudi per a l'aprofitament de les restes de la sega de l'arròs que actualmenet són cremats en el camp, produint un impacte ambiental.
· Desenrotllar una política de racionalització, estalvi, recuperació i reutilització del cicle de l’aigua. A mes a mes s’han de fer mes campanyes de conscienciació sobre l'ús de l’aigua dirigida tant als ciutadans com a agricultors i industrials.
· Iniciar una política per a fomentar l’ús d’energies renovables. S’haurien d’estudiar i establir plans d’eficiència i estalvi energètic. També la promoció d’instal·lacions d’energia solar en els edificis públics municipals de nova construcció i privats que ho solicitaren.ALTRES

· Utilització del valencià als ròtuls dels edificis municipals.
· Fer públic el Pla General d’Urbanisme una vegada estiga l’esborrany definitiu.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

©2009 Col·lectiu Ullal de Sollana | Template Blue by TNB