Reglament Orgànic del Consell Municipal de la Cultura de Sollana

|

Ajuntament de Sollana

Anunci de l'Ajuntament de Sollana sobre aprovació definitiva del reglament del Consell Municipal de Cultura.

ANUNCI

Elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial del Reglament de Composició, Organització i Funcionament del Consell Municipal De Cultura, adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Sollana, en sessió de data 24 de setembre del 2009, al no haver-se presentat reclamacions o suggeriments durant el termini d'exposició al públic, per mitjà d'anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 264, de data 6 de novembre del 2009, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

De conformitat amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es publica el text íntegre, a este efecte de la seua entrada en vigor una vegada transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la mateixa Llei.

Contra l'aprovació definitiva es podrà interposar pels interessats recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'este anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

El que es pública per a general coneixement.

Sollana, 16 de desembre del 2009.-L'alcaldessa, Alicia Hervás Serra.

Consell Municipal de la Cultura de Sollana.

Reglament orgànic.

Preàmbul.

La Constitució Espanyola de 1978, ha consagrat definitivament els Principis Fonamentals que han d'inspirar l'actuació de tots els Poders Públics, en particular pel que fa al dret de tots els ciutadans de participar en els assumptes públics, reconegut en el seu article 23, i a les obligacions dels Poders Públics de promoure les condicions per a què s'integren, siguen reals i efectius, removent per això tots els obstacles que impedeixen o dificulten la seva plenitud i facilitant la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

Aquests principis consagrats constitucionalment han sigut reconeguts posteriorment per la legislació reguladora del Règim Local, per una banda als articles 18.1b), 24, 49 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per altra als articles 119 d), 130, 131 i 139.2 del ROF, que estableixen i regulen la possibilitat de crear Consells sectorials de carácter consultiu per a canalitzar la participació ciutadana i la de les associacions en els assumptes municipals.

Per això aquest Ajuntament, fent ús d'aquestes facultats, i davant la importància creixent del sector cultural en la vida de la Vila de Sollana, considera de fonamental importància la creació d'un canal de participació d'aquest sector en aquelles qüestions municipals referides a l'especial àmbit de la cultura al nostre poble, mitjançant la creació d'un Consell de caràcter consultiu, que enriquirà l'activitat municipal en la mesura en què l'Ajuntament accedirà a una via de diàleg permanent amb les persones i Institucions que més a fons coneixen la realitat específica d'aquest sector.

Amb aquesta finalitat es dicta el Reglament present:

Títol I. Disposicions generals.

Article 1.- Objectius.

El Consell Municipal de Cultura té per objectiu promoure i fer possible la participació dels ciutadans i les ciutadanes i de les seues associacions culturals, mitjançant el debat i l'assistència a l'Ajuntament, en tot allò que es refereix als temes que afecten la cultura i els programes municipals de cultura que puga dur a terme l'Ajuntament.

El Consell de la Cultura té per objecte, a nivell general, la participació ciutadana en aquelles qüestions referides a l'àmbit cultural de Sollana, i en concret, pel que fa a aquelles competències i funcions que tinguen una relació directa o indirecta amb la millora i potenciació de l'activitat cultural a la vila de Sollana.

Article 2.- Funcions:

a) Proposar els àmbits, sectors, segments d'edats i territori on es creu necessària la intervenció municipal en matèria cultural.

b) Formular propostes i plans d'actuació municipals adreçats a la promoció de la cultura per a tots els sectors de la població.

c) Proposar mecanismes de coordinació i seguiment amb l'Ajuntament pel que fa als programes i serveis que afecten a les entitats culturals.

d) Realitzar propostes que milloren els serveis culturals municipals.

e) La promoció del patrimoni cultural, biblioteca, arxiu, i el foment de la lectura.

f) Promoció del valencià.

g) Estudiar i valorar els informes o propostes que formulen les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sobre l'actuació en matèria cultural.

h) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament en relació a la cultura del municipi.

i) Participar en l'avaluació d'aquells programes i plans d'actuació en els quals hi haja pres part el Consell Municipal de Cultura, tant a nivell de proposició com a nivell de seguiment.

j) Fomentar l'enfortiment de la vida associativa en l'àmbit cultural en totes les seves manifestacions tot i consolidant la relació entre l'Ajuntament de Sollana i les associacions culturals.

k) Reunir informació, realitzar estudis i anàlisis, debatre i difondre informes sobre la cultura i el teixit associatiu cultural al nostre poble.

l) Recolzar la projecció exterior de les expressions culturals pròpies de Sollana, com a imatge i patrimoni viu del nostre poble.

m) Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuen en l'àmbit cultural, ja siguin públiques o privades.

Article 3.- Atribucions:

Correspon al Consell de la Cultura en relació amb el sector material d'activitat que constitueix el seu objecte, les següents atribucions:

a) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de l'àmbit cultural.

b) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació a la dinàmica cultural de Sollana.

c) Establir normes de funcionament i utilització del tots els centres municipals destinats a un ús cultural.

d) Suggerir a la regidoria de cultura i a l'alcaldia la contractació de nou personal en matèria d'àmbit cultural.

e) Dissenyar i informar respecte a Bases i Convocatòries de premis i ajudes en matèria cultural.

f) No és atribució del Consell de Cultura l'Esport, l'Educació o les Festes, si bé, pot donar consell si en alguna d'aquestes àrees incideix algun event de carácter cultural o, si es donés en aquestes qualsevol reivindicació d'una tradició cultural.

Títol II. Organització.

Article 4.- Òrgans de Govern:

El Govern i Administració del Consell s'exercirà pels òrgans següents:

-El Ple.

-El president.

-Els grups de treball.

Els esmentats òrgans estaran assistits i complementats pel Secretari/a, com a òrgan unipersonal d'assessorament i gestió.

Tots els òrgans del Consell, a excepció del Secretari/a, s'hauran forçosament de renovar amb ocasió de la renovació dels membres de la Corporació Municipal.

Article 5.- El Ple:

El Ple del Consell és l'òrgan col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan de govern d'aquest, i està constituït pels membres següents:

-El president (a).

-El vice-president (a).

-El secretari (a)

-Una persona proposada per cada grup polític amb representació municipal, que actuarà en la seua representació.

-Un representant de cada entitat cultural de la ciutat, inscrites al Registre.

Municipal d'Entitats.

-Un representant de cada Associació de Veïns existent a la ciutat, inscrites al Registre Municipal d'Entitats.

-Un representat de la Junta Local Fallera.

-El màxim de membres del Consell Municipal de Cultura és de 21.

Article 6.- Designació dels membres del Ple:

El president i el vice-president seran, respectivament, l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Sollana i el Regidor en qui delegue les competències en matèria de cultura.

Els representants dels grups polítics municipals, seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú Decret, a proposta d'aquests, manifestada a través del seu portaveu.

Els representants de les entitats de la ciutat seran nomenats per l'alcalde, mitjançant l'oportú Decret, a proposta dels òrgans de govern d'aquestes.

Cap càrrec del Consell tindrà el carácter de remunerat.

Article 7.- Atribucions del Ple:

Seran atribucions del Ple del Consell les següents:

a) Establir les normes internes de funcionament del Consell, i el seu règim específic de sessions plenàries.

b) Exercir el dret a la iniciativa davant l'Ajuntament de Sollana, formulant propostes dirigides a l'adopció de mesures municipals relatives al seu sector d'activitat, una vegada estudiades i dictaminades.

c) Emetre informes previs a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, en les matèries de competència municipal que incideixquen en el seu àmbit d'actuació.

d) Qualsevol altra competència necessària per a la consecució de les seves finalitats i pròpies de la seua naturalesa jurídica, no atribuïda als altres òrgans del Consell.

Article 8.- El president:

La Presidència del Consell de Cultura l'ostentarà l'alcalde de l'Ajuntament de Sollana o regidor/a en qui delegue, i tindrà les atribucions següents:

a) Representar el Consell.

b) Convocar i presidir les sessions del Ple i de quantes comissions i òrgans complementaris d'estudi poguessen constituir-se.

c) Ordenar l'execució dels acords adoptats pel Ple i visar les actes i certificacions dels acords del Consell.

d) Tindrà veu i vot. Podrà dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

e) Totes aquelles atribucions que li siguen expressament delegades pel Ple del Consell.

Article 9.- El vice-president:

Assumirà la Vice-presidència del Consell de la Cultura de Sollana, el Regidor o Regidora designat per l'alcalde, el/la qual tindrà com a missió fonamental la substitució del President en els casos d'absència, vacant o malaltia, i la seva assistència en l'exercici del seu càrrec. Tindrà veu i vot.

Article 10.- El secretari/a:

Serà Secretari del Consell, el Tècnic municipal o expert designat pel seu President, el qual tindrà veu però no vot en les sessions plenàries, i assumirà la funció d'assessorament i fe pública pròpies dels Secretaris dels òrgans col·legiats administratius.

Article 11.- Comissions de treball:

Les comissions de treball que puga crear el Ple del Consell per a temes específics o sectors d'actuació determinats, estaran integrades per membres del Consell i/o persones proposades per aquest, com a especialistes en els diferents temes objecte d'estudi, designats pel President, i tindran com a finalitat l'emissió d'informe o l'elaboració d'estudis o treballs, el resultat dels quals elevaran als òrgans de govern del Consell.

Article 12.- Cessament.

Els membres del Ple del Consell de Cultura cessaran dels seus càrrecs en els casos següents:

a) A petició pròpia.

b) A petició de les entitats associatives respecte al seu representant, si la seua assemblea general així ho acorda. S'adjuntarà acta d'aquesta decisió.

c) A petició dels partits polítics respecte al seu representant, si així ho decideixen els seus òrgans corresponents. S'adjuntarà acta d'aquesta decisió.

Article 13.- Règim de sessions.

El Ple del Consell Municipal de Cultura es reunirà, com a mínim, tres vegades a l'any. A més, sempre que ho acorde el Presidente, o quan ho sol.liciten per escrit la tercera part dels seus membres. Les citacions, que hauran d'ésser per escrit, hauran d'efectuar-se amb una antelació mínima de 7 dies, llevat de causes excepcionals, i a elles s'afegirà l'ordre del dia Per a que els seus acords es consideren vàlids, hauran de votar afirmativament la majoria simple dels seus assistents, havent d'estar presents almenys un terç dels seus membres, el president o vicepresident i el secretari o en qui delegue.

El Consell, en l'exercici de les seues funcions, aprovarà informes i mocions presentats pels seus membres previ debat dels mateixos. En aquestos informes es reflectiran les diferents propostes.

En allò no disposat al present reglament, se seguirà la normativa d'aplicació de les sessions del Plenari de l'Ajuntament.

Article 14.- Ratificació de decissions.

Les decissions del Ple del Consell Municipal de Cultura, com a òrgan merament consultiu, només podran ser vinculants si el Ple de l'Ajuntament les ratifica. En cas contrari, no seran vinculants i es podran denegar. Tanmateix, el Consell Municipal de Cultura podrà expresar la seua opinió als seus informes interns, al propi BIM, o en qualsevol canal de comunicació, respecte als acords que han obtés el vist i plau del Ple de l'Ajuntament votant-se a favor, com aquells que no, votant-se en contra. També podrà difondre qualsevol tema d'interès que crega oportú.

No serà l'alcalde, sinó el Ple de l'Ajuntament, qui ratifique o no els acords del Ple del Consell.

Article 15.- Modificació d'Estatuts.

Els presents Estatuts podran ser modificats sols per acord del Ple de l'Ajuntament.

Article 16.- Allò no previst legislativament.

En allò no previst en aquest Reglament, respecte al funcionament del Consell Municipal de Cultura, s'estarà al disposat al funcionament dels òrgans colegiats, en especial de l'Ajuntament en la legislació reguladora del règim aplicable a les entitats locals, en concret, al RD 2568/87, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionamient i Règim Jurídic de les Entitats Locals, o legislació que la substituesca.

Article 17.- Dissolució.

El Consell Municipal de Cultura podrà ser dissolt:

-Per acord del Ple de l'Ajuntament.

-D'una manera automàtica en acabar el mandat del Consistori.

2009/38197

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

©2009 Col·lectiu Ullal de Sollana | Template Blue by TNB